Pubic Hair Shaving

Nhasi tinoda kuti timbokurukura pamusoro penhau inotibata tose varume ne madzimai. PUBIC HAIR SHAVING. Hezvinoi zvikonzero zvishanu zvakakoshera kuveura manhenga edu epakavanzika (ku sheva).

1. Chekutanga, kuva nesango kunovanza nhengo yako. Musanyeperane varume the tree looks longer when the grass is shorter. Kunemiwo vakadzi sango rinovanza ndima irikuda kushandwa nemumwe wako, izvo zvinogona kuita kuti basa rinozoshandwa nemumwe wako rive zinyekenyeke.

2. Sango rinochengeta ziya ne hunyoro izvo zvinokonzera kupfumbira kwe zvindakwenya nehwema nyasi ikoko sekunonzi kwakafira gonzo kana hove. Kune vanoda kudya nekudyiwa nhengo yesikarudzi, zvinozofadzawo here mumwe wako orumwa nezvindakwenya rurimi nema lips pamwechete nekunhuwirwa?
Pubic Hair Shaving
3. Sango rako harisi tourist attraction, haringonakidze kuona. Unonzwa sei kana mumwe wako okukumbira toothpick kana fork mushure mekunge apakanwa pakati pemazino nechoya? kana kukosora akachidzwa pahuro nesango rako, wanike wakuudeedza MARS kana Emras nekuti munhu anenge otandadza nechoya chako. (hatidi vanhu vane chirebvu cha Rick Ross pasikarudzi)

4. Unoziva here kuti gwenzi rako iroro rinogona kukubudisa mubudjet nenyaya yekuti rinoboora mhapa ne shashiko (pants), uyezve rinobatira huruva rinotindivadza mhapa ne shashiko dzako. Haunzwe kunyara here apo mumwe wako okubvisa shashiko yako yaimbove chena zvino yave tye and dye yetsvina.

5. Nyaya yekuveura haigumire pamberi chete, (KUBVA NHASI ZVIZIVE) pakati pemagadziko ako panekodzero yekuveurwawo, kwete nechisvo asi hair remover ndaavamwe mungazozvichech eudza shure dzenyu idzodzo tokuzivai (kuudza mwana hupedzisira).

Sango haridiwe shure nekuti rinobatira ndove, bvudzi rosungana wanikwe dzangova mhotsi shure ikoko. (muchirungu anonzi ma dingle berries).

Unozofarawo here kana mumwe wako pakisimusi okutengera nguwani yeshinda yechirasta yekupfeka shure ikoko. Rasta mumusoro kwete pakati pemagadziko.


Welcome To Oudney Patsika's Blog: Getting Your Message Heard in a Noisy World: In today’s media-driven, distracted culture, your message must be amplified to reach a larger audience.

Contact Us through the Chat with WhatsApp widget below.
Previous Post Next Post
avatar
Oudney Patsika Online
One of the primary goals of Oudney Patsika is to use media to change the cultural narrative. He aims to impact today’s culture with more accurate, responsible, and positive media stories about Christianity and the Church. Get In Touch Today!
WhatsApp Chat