A seed in you!

Chinzwa manje iri pano nhasi. Dakuratidza kaitiro kaSatan nhasi. Inzwa, ukapinda mumunda nhasi wosvika wosakura sora rese wapedza wobva waripisa paunodzoka futi next week unowana rakubuda futi ipapo pawasakura ipapo. Ko sei uchiti ukasakura chibage chacho mumunda imomo sei paunodzoka next week wowana chisina kubudawo sezvinoita sora.

Nyaya iripo apa ndeye seed rinosara mumunda paunosakura ndosaka sora richizobuda futi. Ndozvakafanana newe munhu akambonamata asi akazopanduka hake later. The seed of God will remain in you kunyange ukahedhuka wotanga kuita zvisina maturo pamberi paMwari, the seed will always remain in you.

Inzwa zvinotaura bible 1 John 3v9 "No one born of God will continue sinning because God's seed remain in him because they have been born of God"
A seed in you!
Kunyange Satan akakuita mvemve remukadzi rekuti murume wese angonzwa ropa kumhanya anongouya pauri and uchitobvumawo wena. Umwe izvozvi anoti vana ndakauraya vakawanda dzichiri nhumbu saka zvekunamata hazvichatangike, umwe murume ari pano mhuri yake haachairangariri nekuda kwehupombwe. Asi nhasi ndati ndikuudze kuti there is a seed that is in you. And that seed will always connect you back to God. Kunyange satan akauya akadzura chakanaka chaive mauri, there is a seed that remained in you mudikani. Umwe aiva nehupenyu hwakanaka vaine mari yavo havo achigara nevadikani vake zvakanaka but satan akauya ndokudzura chakanaka but I am giving you hope today ,the seed of it will remain in you.

Regedza seed iyoyo imere mauri.
Umwe anotozviti I am already addicted nefodya chaiyo umwe nedoro chairo wotozonzwa nemukadzi achitoti I am addicted nekurara nevarume ,aaaaa!!! Iwe. Asi nhasi ndauya kuzokuudza kuti rega the seed iri mauri imere chete. Iyoyo seed inoti ikamera zvawaitadza uchange wakuona wakuzvigona .
That seed can only be watered by following God's commands chete. Mwari haana kukurasa and haambofe akakuvenga nyange ukatadza zvakaita sei thus why achisiya a seed mauri paya paunenge wamudzinga wakunakirwa nenyika. That seed remain in you and you have it. Pesuka pesuka hako nenyika fara ufarisise uchiita zvaunoda hako zvinosemesa pamberi paMwari BUT the seed will always remain in you coz God love you and let that seed grow in you. AMEN.....


Welcome To Oudney Patsika's Blog: Getting Your Message Heard in a Noisy World: In today’s media-driven, distracted culture, your message must be amplified to reach a larger audience.

Contact Us through the Chat with WhatsApp widget below.
Previous Post Next Post
avatar
Oudney Patsika Online
One of the primary goals of Oudney Patsika is to use media to change the cultural narrative. He aims to impact today’s culture with more accurate, responsible, and positive media stories about Christianity and the Church. Get In Touch Today!
WhatsApp Chat