Oudney Patsika
We Are A Digital Marketing Agency That Specializes In Amazing Web Design And Expert Inbound Marketing Strategies.
Get Started

Zita ndonzi Kelvin Ram and this is my testimony.

Zita ndonzi Kelvin Ram. This is my testimony. Ndakati nerimwe zuva ndakagara zvangu mumba mukadzi nemwana vainge vamboshanya. Pamba pakauya matsotsi . Ndakazonzwa window kupanywa. Ndikaona munhu achipinda nepahwindo. Ndakatanga kutsvaga weapon rekuti ndimurove naro asi ndakashaya. akatanga kundimanyisa ndokubva ndatizira muKitchen. Ndakatarisana naye face to face . akandidzvanya huro. Ndakasvinura ndokuona akabata banga.

Akatanga kundibaya baya nebanga kumusana, kugotsi, nepahuro. Chaakataura kwandiri kundibvunza kuti mari nema keys zviripi. Ipapo ndainge ndotoona rufu mumaziso. Ndakamupindura ndikati watondiuraya kare ingopedzisa hako. Akandikandi baya nechepadumbu ndokubva andikanda pasi. Ndinorangarira ndakaisa musoro wangu paFloor yaitonhora . Ndakavhara maziso angu ndamirira kufa.

Ndiri pasi kudaro ndakatanga kunamatira mhuri yangu ndakatanga kunamatira mukadzi wangu kuti Mwari dai mamupa simba rekuzochengeta mhuri. Ndokunamatira Noah kuti dai akura achiziva Mwari chinova icho chinhu chikuru. Ndiri pakati pekunamatira Noah kudaro ndakangoita sekunzwa inzwi raitai hausi kuzofa. Kubva ipapo ndakatanga kuita simba randisingazivi kuti rakabva nepi. Ndakazokwanisa kusimuka ndakabata padumbu sezvo ndaiye ndabaiwa nebanga. Ndakakwanisa kugwesha ndichibuda panze. Apo pandakazoonekwa nevawakidzani vachizondimanyisa kuHospital.
Zita ndonzi Kelvin Ram and his is my testimony.
Ndichisvika kuHospital hapana kana anga aine tarisiro yekuti ndaizopona. Banga rainge randibaya about 20 times. Ndainge nemavanga muviri wese. Mukadzi akazofonerwa ndokuuya, asi zvakamushamisa.

Chandakaona pakupona kwangu ita was a miracle ndichitarisa kubaiwa kwandakange ndaitwa. Chandakadzidza ndechekuti kana uchinamata hazvireve kuti mumatambudziko haupindi. Unopinda asi Mwari anokurwira uri mumatambudziko iyayo. Bible rinoti sata akauya kuzouraya nekupara asi Jesu akauya kuzopa hupenyu. Hapana zuva rinopfuura ndisingatende Mwari nekuda kwehupenyu. Ndichirara ndichimuka ndinongo tenda kuti Mwari maita henyu nehupenyu. Kune vamwe vanorarama chero ndararama vasingaone kuti inyasha dzaMwari kurarama. Munhu ngaaone kubata kwaMwari kwete kuda kuzoona kubata kwaMwari wapinda mudambudziko....

No comments

Post a comment

Powered by Blogger.

Get In Touch

+263 774 042042
Oudneys Studios
Oudneys Studios

Contact Form

Names

Email

Message

Oudney Patsika - Copyright © | [All Rights Reserved] | Privacy Policy | Terms of Use