REGAI TIBATSIRANE NEVARI MURUDO AVO UYE VARI KUDA KUZOPINDA MURUDO :

REGAI TIBATSIRANE NEVARI MURUDO AVO UYE VARI KUDA KUZOPINDA MURUDO :

Ukaverenga pana Genesis 29:20 inoti iyo "So Jacob served seven years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her"... ndine yambiro kuhanzvadzi dzangu dziri pano nemajaya - RUDO CHAIRWO RWUNOMIRIRA NGUVA... kanoita kunge kanguva kadiki-diki so kana uri pachokwadi... zvekuswero ita "romance" musina kuroorana hazvina denga uye hazvina Mwari mukati... shandura mararamiro ako and turn your "romance" into "Godmance" - DANANA NAJEHOVAH KUTANGA AND YOU WILL NEVER SEEK SUCH EARTHLY PLEASURES AGAIN... musikana udza mukomana wako amirire nguva saJacob... mukomana udza musikana wako amirire nguva saRachel... hapana patikanzwa kuti Jacob akazomukira Rachel husiku bodo, though vaigara pamusha mumwe chete... VAKAMIRIRA NGUVA... musikana ramba kuitwa avocado repamusika rekuti ada kunzwa kuti raibva here anongopfanya-pfanya... ramba kuitwa mota yekudriving school inonzi ada atora so long mari yako chete... WAKAKOSHA HANZVADZI YANGU... newewo mujaya rega kutambisa vana vevanhu, Mwari havaide nyaya iyoyo, tidzikamire... - ZVIKOSHE NOKUTI WAKAKOSHA... MIRIRA NGUVA... don't get discoraged nekumirira...
REGAI TIBATSIRANE NEVARI MURUDO AVO UYE VARI KUDA KUZOPINDA MURUDO :
Ukaona mukomana/musikana wako asingadi kumirira kusvika machata - SIYANA NAYE... USAPOTSESWE DENGA NEMUNHU ASINGATYI MWARI... DON'T BE UNEQUALLY YOKED... NAMATIRA MUSIKANA/MUKOMANA ANOTYA MWARI... CHANDAKAZIVA MWARI ANOPINDURA...


Welcome To Oudney Patsika's Blog: Getting Your Message Heard in a Noisy World: In today’s media-driven, distracted culture, your message must be amplified to reach a larger audience.

Contact Us through the Chat with WhatsApp widget below.
Previous Post Next Post
avatar
Oudney Patsika Online
One of the primary goals of Oudney Patsika is to use media to change the cultural narrative. He aims to impact today’s culture with more accurate, responsible, and positive media stories about Christianity and the Church. Get In Touch Today!
WhatsApp Chat